مزايده فروش سه فروند شناور

.جهت مشاهده شناور ترانشه 1 اينجا كليك نماييد

.جهت مشاهده مشخصات شناور توربا اينجا كليك نماييد

.جهت مشاهده مشخصات شناور دولفين 3 اينجا كليك نماييد

.جهت مشاهده فايل آگهي مزايده فروش سه فروند شناور دلفين 3 اينجا كليلك نماييد

.جهت مشاهده دستورالعمل مزايده عمومي فروش شناورهاي دلفين 3 و ترانشه 1 اينجا كليك نماييد