آگهي مزايده عمومي فروش ضايعات آهن و چوب در يارد خرمشهر 3

جهت مشاهد فايل آگهي فروش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل دستورالعمل آگهي فروش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل تمديد آگهي فروش اينجا كليك نماييد