مزايده نوبت دوم فروش سه فروند شناور دلفين3 ، ترانشه1 و توربا

آگهي نوبت دوم مزايده فروش سه فروند شناور دلفين3 ، ترانشه1 و توربا

دستورالعمل مزايده فروش سه فروند شناور دلفين3 ، ترانشه1 و توربا

شناوردلفين 3

شناور توربا

شناور ترانشه 1