آگهي مزايده سوخت با سولفور بالا در بندر دير

جهت مشاهده متن آگهي مزايده سوخت با سولفور بالا اينجا كليك كنيد

جهت مشاهده دستورالعمل آگهي مزايده فروش سوخت با سولفور بالا اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده گزارش تست و آناليز سوخت اينجا كليك نماييد