آگهي تأمين شناورهاي مورد نياز پروژه هاي شركت

جهت مشاهده آگهي تأمين شناورهاي مورد نياز پروژه هاي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات شناور هاي مورد نياز اينجا كليك نماييد