مزايده فروش پشم سنگ و ماده شيميايي بازدارنده خوردگي متعلق به شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران

جهت مشاهده آگهي مزايده فروش پشم سنگ و ماده شيميايي بازدارنده خوردگي شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستوالعمل مزايده فروش پشم سنگ و ماده شيميايي بازدارنده خوردگي شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده گزارش فني مزايده فروش پشم سنگ و ماده شيميايي بازدارنده خوردگي متعلق به شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران اينجا كليك نماييد