آگهي مزايده نوبت سوم فروش شناور ابوذر 81

جهت مشاهده آگهي مزايده نوبت سوم شناور ابوذر 81 اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل مزايده نوبت سوم شناور ابوذر 81 اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده گواهينامه رده بندي بدنه شناور ابوذر 81 اينجا كليلك نماييد

جهت مشاهده گواهينامه رده بندي ماشين آلات شناور ابوذر 81 اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شناور ابوذر 81 اينجا كليك نماييد