آگهي مناقصه خريد12737 تن سنگ آهن به شماره 927096

جهت مشاهده آگهي مناقصه خريد 12737 تن سنگ آهن به شماره 927096 اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دعوتنامه آگهي مناقصه خريد 12737 تن سنگ آهن به شماره 927096 اينجا كليك نماييد