مزايده نوبت دوم فروش ساختمان در تهران موسوم به تاجيك

جهت مشاهده آگهي مزايده نوبت دوم فروش ساختمان تاجيك اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل مزايده نوبت دوم فروش ساختمان تاجيك اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مبايعه نامه مزايده فروش ساختمان تاجيك اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات ساختمان تاجيك اينجا كليك نماييد