مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ ساختمان مركزي به شماره 931718

جهت مشاهده متن آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ ساختمان اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ ساختمان اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده الزامات ايمني آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده الزامات مالي آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده پيش نويس قرارداد شماره 1 آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ ساختمان اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده پيش نويس قرارداد شماره 2 آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ ساختمان اينجا كليك نماييد