مناقصه عمومي خريد خم هاي القايي براي پروژه نوسازي ايلام – ابوذر

جهت مشاهده آگهي مناقصه عمومي پروژه نوسازي ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دعوتنامه مناقصه عمومي پروژه نوسازي ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده شرايط عمومي مناقصه عمومي پروژه نوسازي ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده ليست اقلام فني شماره 1 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده ليست اقلام فني شماره 2 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 1 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 2 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 3 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 4 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 5 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 6 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد