مناقصه عمومي خريد مربوط به پروژه مهندسي، ساخت و نصب عرشه ميدان گازي بلال به شماره 936915

جهت مشاهده فايل آگهي مناقصه عمومي خريد اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل مناقصه عمومي خريد اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده ليست اقلام مناقصه عمومي خريد اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني مناقصه عمومي خريد اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات ساخت شماره يك آگهي مناقصه عمومي خريد اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات ساخت شماره دو آگهي مناقصه عمومي خريد اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده تمديد آگهي مناقصه اينجا كليك نماييد