آگهي فراخوان عمومي يك مرحله اي با موضوع تامين بارج و يدك كش جهت حمل اسپول هاي پروژه ي ميدان نفتي ابوذر به شماره درخواست 939217

جهت مشاهده دستورالعمل آگهي فراخوان يك مرحله اي تامين بارج و يدك كش پروژه ميدان نفتي ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده اجاره زماني آگهي فراخوان يك مرحله اي تامين بارج و يدك كش پروژه ميدان نفتي ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده ملاحظات مالي آگهي فراخوان يك مرحله اي تامين بارج و يدك كش پروژه ميدان نفتي ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده شرح كار آگهي فراخوان عمومي يك مرحله اي تامين بارج و يدك كش پروژه ميدان نفتي ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده تقاضانامه واحد ايمني آگهي فراخوان عمومي يك مرحله اي تامين بارج و يدك كش پروژه ميدان نفتي ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت اول اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت دوم اينجا كليك نماييد