آگهي فراخوان عمومي دو مرحله اي با موضوع خريد ورقهاي مربوط به اقلام سازه اي پروژۀ سكوي بلال به شماره درخواست 937395

جهت مشاهده فايل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستوالعمل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده شرايط اختصاصي آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فايل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فايل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني تكميلي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده متريال مورد نياز اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده متريال مورد نياز اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده متريال مورد نياز اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده متريال مورد نياز اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده متريال مورد نياز اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده متريال مورد نياز اينجا كليك نماييد

براي مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت اول اينجا كليك نماييد

براي مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت دوم اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده تمديد آگهي مناقصه اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده تمديد آگهي مناقصه اينجا كليك نماييد