آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي با موضوع خريد لوله هاي مربوط به اقلام سازه اي پروژه سكوي بلال به شماره 939468

جهت مشاهده فايل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني تكميلي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده شرايط اختصاصي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده آگهي چاپ شده نوبت اول اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده آگهي چاپ شده نوبت دوم اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده تمديد مهلت شركت در مناقصه اينجا كليك نماييد