آگهي مناقصة خريد 500 تن ميلگرد كلاف ساده به قطر 6.5 ميليمتر مخصوص كارخانه اندود بتن خرمشهرجهت پروژه نوسازي ايلام – ابوذر به شمارة مناقصه 940360

جهت مشاهده فايل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فايل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني تكميلي اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده آگهي چاپ شده نوبت اول اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده آگهي چاپ شده نوبت دوم اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده تمديد آگهي مناقصه اينجا كليك نماييد