آگهي فراخوان عمومي دو مرحله اي با موضوع خريد لوله هاي تيوب لارمربوط به پروژۀ سكوي بلال به شمارۀ درخواست 939502

جهت مشاهده فايل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده شرايط اختصاصي آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت اول اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت دوم اينجا كليك نماييد