آگهي فراخوان عمومي دو مرحله اي با موضوع درخواست تامين كالاي اقلام الكتريكي كارخانه كوتينگ به شماره 941420

براي مشاهده فايل آگهي اينجا كليك نماييد

براي مشاهده دستورالعمل آگهي اينجا كليك نماييد

براي مشاهده شرايط اختصاصي اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات فني اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات فني اينجا كليك نماييد

براي مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت اول اينجا كليك نماييد

براي مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت دوم اينجا كليك نماييد