آگهي فراخوان عمومي دو مرحله اي با موضوع خريد مقاطع فولادي پروژه سكوي بلال به شماره 939088

جهت مشاهده فايل آگهي اينجا كليك نماييد

براي مشاهده دستورالعمل آگهي اينجا كليك نماييد

براي مشاهده شرايط اختصاصي اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

براي مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

براي مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت اول اينجا كليك نماييد

براي مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت دوم اينجا كليك نماييد