آگهي فراخوان عمومي دو مرحله اي با موضوع درخواست تامين كالاي اقلام هيدروليكي كارخانه كوتينگ به شماره 941415

جهت مشاهده فايل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل آگهي اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده شرايط اختصاصي اينجا كليك نمايدد

جهت مشاهده مشخصات متريال اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مدارك فني اينجا كليك نماييد

براي مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت اول اينجا كليك نماييد

براي مشاهده فايل آگهي چاپ شده نوبت دوم اينجا كليك نماييد