مزايده عمومي فروش دو باب واحد مسكوني در اهواز

جهت مشاهده آگهي مزايده عمومي فروش دو باب واحد مسكوني در اهواز اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات دو باب واحد مسكوني در اهواز اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده موافقتنامه مزايده عمومي فروش دو باب ساختمان مسكوني در اهواز اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل مزايده عمومي فروش دو باب واحد مسكوني در اهواز اينجا كليك نماييد

مزايده فروش اقلام فولادي مازاد واقع در يارد 3 خرمشهر

جهت مشاهده آگهي مزايده فروش اقلام فولادي مازاد واقع در يارد خرمشهر 3 اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل آگهي مزايده فروش اقلام فولادي مازاد واقع در يارد خرمشهر اينجا كليك نماييد

مزايده نوبت دوم فروش ساختمان در تهران موسوم به تاجيك

جهت مشاهده آگهي مزايده نوبت دوم فروش ساختمان تاجيك اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل مزايده نوبت دوم فروش ساختمان تاجيك اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مبايعه نامه مزايده فروش ساختمان تاجيك اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات ساختمان تاجيك اينجا كليك نماييد

آگهي مزايده نوبت سوم فروش شناور ابوذر 81

جهت مشاهده آگهي مزايده نوبت سوم شناور ابوذر 81 اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل مزايده نوبت سوم شناور ابوذر 81 اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده گواهينامه رده بندي بدنه شناور ابوذر 81 اينجا كليلك نماييد

جهت مشاهده گواهينامه رده بندي ماشين آلات شناور ابوذر 81 اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شناور ابوذر 81 اينجا كليك نماييد

مزايده فروش پشم سنگ و ماده شيميايي بازدارنده خوردگي متعلق به شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران

جهت مشاهده آگهي مزايده فروش پشم سنگ و ماده شيميايي بازدارنده خوردگي شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستوالعمل مزايده فروش پشم سنگ و ماده شيميايي بازدارنده خوردگي شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده گزارش فني مزايده فروش پشم سنگ و ماده شيميايي بازدارنده خوردگي متعلق به شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران اينجا كليك نماييد