مناقصه عمومي خريد خم هاي القايي براي پروژه نوسازي ايلام – ابوذر

جهت مشاهده آگهي مناقصه عمومي پروژه نوسازي ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دعوتنامه مناقصه عمومي پروژه نوسازي ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده شرايط عمومي مناقصه عمومي پروژه نوسازي ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده ليست اقلام فني شماره 1 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده ليست اقلام فني شماره 2 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 1 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 2 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 3 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 4 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 5 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 6 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ ساختمان مركزي به شماره 931718

جهت مشاهده متن آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ ساختمان اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ ساختمان اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده الزامات ايمني آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده الزامات مالي آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده پيش نويس قرارداد شماره 1 آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ ساختمان اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده پيش نويس قرارداد شماره 2 آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ ساختمان اينجا كليك نماييد

آگهي مناقصه خريد12737 تن سنگ آهن به شماره 927096

جهت مشاهده آگهي مناقصه خريد 12737 تن سنگ آهن به شماره 927096 اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دعوتنامه آگهي مناقصه خريد 12737 تن سنگ آهن به شماره 927096 اينجا كليك نماييد

فراخوان عمومي با موضوع مطالعات مهندسي ارزش در پروژه توسعه ميدان گازي كيش

جهت مشاهده متن آگهي فراخوان عمومي با موضوع مطالعات مهندسي ارزش در پروژه توسعه ميدان گازي كيش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده شرح كارو ملاحظات مطالعات مهندسي ارزش در پروژه توسعه ميدان گازي كيش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده پرسشنامه پيمانكاران پروژه توسعه ميدان گازي كيش اينجا كليك نماييد

آگهي تأمين شناورهاي مورد نياز پروژه هاي شركت

جهت مشاهده آگهي تأمين شناورهاي مورد نياز پروژه هاي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات شناور هاي مورد نياز اينجا كليك نماييد