آگهي مزايده سوخت با سولفور بالا در بندر دير

جهت مشاهده متن آگهي مزايده سوخت با سولفور بالا اينجا كليك كنيد

جهت مشاهده دستورالعمل آگهي مزايده فروش سوخت با سولفور بالا اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده گزارش تست و آناليز سوخت اينجا كليك نماييد

مزايده فروش اقلام و اتصالات فولادي مازاد شركت واقع در خرمشهر

جهت مشاهده دستورالعمل مزايده فروش اقلام و اتصالات فولادي شركت واقع در خرمشهر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده آگهي مزايده فروش اقلام و اتصالات فولادي شركت واقع در خرمشهر اينجا كليك نماييد

مزايده فروش شناور توربا

جهت مشاهده مشخصات شناور توربا اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل مزايده فروش شناور توربا اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده آگهي مزايده فروش شناور توربا كليك نماييد

Web Site contact form

Subject: Human Resources – Recruitment
Name: سید حسین
E-Mail: h.hosine1361@gmail.com

Message: سلام وقت بخیر لطفا شماره نامه ۴۰۴/۲۷۱۱۷۳ که برای شرکت ارسال شده برام ارسال کنید باتشکر

Web Site contact form

Subject: Human Resources – Recruitment
Name: سید حسین
E-Mail: h.hosine1361@gmail.com

Message: سلام وقت بخیر لطفا شماره نامه ۴۰۴/۲۷۱۱۷۳ که برای شرکت ارسال شده برام ارسال کنید باتشکر

Web Site contact form

Subject: Human Resources – Recruitment
Name: سید حسین
E-Mail: h.hosine1361@gmail.com

Message: سلام وقت بخیر لطفا شماره نامه ۴۰۴/۲۷۱۱۷۳ که برای شرکت ارسال شده برام ارسال کنید باتشکر

Web Site contact form

Subject: Human Resources – Recruitment
Name: سید حسین
E-Mail: h.hosine1361@gmail.com

Message: سلام وقت بخیر لطفا شماره نامه ۴۰۴/۲۷۱۱۷۳ که برای شرکت ارسال شده برام ارسال کنید باتشکر

Web Site contact form

Subject: Human Resources – Recruitment
Name: Cherman Vasilii
E-Mail: vasyan_@mail.ru

Message: Good day Sir/Madam. I’m marine offshore fleet master ex-aramco looking for a job in your good cpompany. Many years ago i’m already work in your company as a chief officer on HLV Abouzar 1200, so if you have vacancy i will appreciate for you. Thanks in advance. Vasilii Cherman. Brgds

Web Site contact form

Subject: Human Resources – Recruitment
Name: Cherman Vasilii
E-Mail: vasyan_@mail.ru

Message: Good day Sir/Madam. I’m marine offshore fleet master ex-aramco looking for a job in your good cpompany. Many years ago i’m already work in your company as a chief officer on HLV Abouzar 1200, so if you have vacancy i will appreciate for you. Thanks in advance. Vasilii Cherman. Brgds

Web Site contact form

Subject: Human Resources – Recruitment
Name: Cherman Vasilii
E-Mail: vasyan_@mail.ru

Message: Good day Sir/Madam. I’m marine offshore fleet master ex-aramco looking for a job in your good cpompany. Many years ago i’m already work in your company as a chief officer on HLV Abouzar 1200, so if you have vacancy i will appreciate for you. Thanks in advance. Vasilii Cherman. Brgds