شفاف سازي شماره 5 و بروز رساني ساختارشكست مالي ويرايش شماره 2 مناقصه پيگ راني هوشمند خطوط لوله ابوذر

جهت مشاهده شفاف سازي شماره 5 اينجا كليك نماييد

جهت مشاده شفاف سازي شماره 5 اينجا كليك نماييد

شفاف سازي شماره 4 و پرسش و پاسخ به سئوالات فني مناقصه پيگ راني هوشمند خطوط لوله ابوذر

جهت مشاهده فايل آگهي اينجا كليك نماييد

تمديد مجدد زمان مناقصه شفاف سازي شماره 3 مناقصه عمومي پيگ راني هوشمند خطوط لوله ابوذر

تمديد مجدد زمان مناقصه شفاف سازي شماره 3 مناقصه عمومي پيگ راني هوشمند خطوط لوله ابوذر

موارد شفاف سازي مناقصه عمومي پيگ راني هوشمند خطوط لوله ابوذر

بروزرساني ساختار شكست مالي مناقصه عمومي پيگ راني هوشمند خطوط لوله ابوذر

تمديد زمان مناقصه عمومي پيگ راني هوشمند خطوط لوله ابوذر

آگهي مناقصه عمومي پروژه پيگ راني هوشمند خطوط لوله ابوذر

آگهي مناقصه عمومي و دعوتنامه پروژه پيگ راني هوشمند خطوط لوله ابوذر

مزايده نوبت دوم فروش شناور ابوذر 81

جهت مشاهده فايل آگهي فروش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل دستورالعمل آگهي فروش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات شناور اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده گواهينامه رده بندي بدنه شناور اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده گواهينامه رده بندي ماشين آلات اينجا كليك نماييد

اصلاحيه آگهي فروش شناور ابوذر 81

جهت مشاهده فايل اصلاحيه آگهي فروش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل اصلاحيه دستورالعمل فروش اينجا كليك نماييد

AB-81 Latest Specification

Classification Certificate of Hull

Classification Certificate of Machinery

آگهي مزايده فروش شناور ابوذر 81

جهت مشاهده فايل آگهي فروش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده فايل دستوالعمل آگهي فروش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات شناور اينجا كليك نماييد

مزايده نوبت دوم فروش املاك و مستغلات شركت در خرمشهر

آگهي نوبت دوم مزايده فروش املاك و مستغلات شركت در خرمشهر

دستورالعمل مزايده فروش املاك و مستغلات شركت در خرمشهر

سند مالكيت ساختمان مهمانسراي حجاب

سند مالكيت ساختمان مهمانسراي ولايت

سند مالكيت قطعه زمين

مزايده نوبت دوم فروش سه فروند شناور دلفين3 ، ترانشه1 و توربا

آگهي نوبت دوم مزايده فروش سه فروند شناور دلفين3 ، ترانشه1 و توربا

دستورالعمل مزايده فروش سه فروند شناور دلفين3 ، ترانشه1 و توربا

شناوردلفين 3

شناور توربا

شناور ترانشه 1