فراخوان عمومي با موضوع مطالعات مهندسي ارزش در پروژه توسعه ميدان گازي كيش

جهت مشاهده متن آگهي فراخوان عمومي با موضوع مطالعات مهندسي ارزش در پروژه توسعه ميدان گازي كيش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده شرح كارو ملاحظات مطالعات مهندسي ارزش در پروژه توسعه ميدان گازي كيش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده پرسشنامه پيمانكاران پروژه توسعه ميدان گازي كيش اينجا كليك نماييد

آگهي تأمين شناورهاي مورد نياز پروژه هاي شركت

جهت مشاهده آگهي تأمين شناورهاي مورد نياز پروژه هاي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات شناور هاي مورد نياز اينجا كليك نماييد