مزايده فروش پشم سنگ و ماده شيميايي بازدارنده خوردگي متعلق به شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران