مناقصه عمومي خريد خم هاي القايي براي پروژه نوسازي ايلام – ابوذر

جهت مشاهده آگهي مناقصه عمومي پروژه نوسازي ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دعوتنامه مناقصه عمومي پروژه نوسازي ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده شرايط عمومي مناقصه عمومي پروژه نوسازي ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده ليست اقلام فني شماره 1 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده ليست اقلام فني شماره 2 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 1 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 2 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 3 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 4 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 5 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شماره 6 مناقصه عمومي نوسازي پروژه ايلام – ابوذر اينجا كليك نماييد

مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ ساختمان مركزي به شماره 931718

جهت مشاهده متن آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ ساختمان اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ ساختمان اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده الزامات ايمني آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده الزامات مالي آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده پيش نويس قرارداد شماره 1 آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ ساختمان اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده پيش نويس قرارداد شماره 2 آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي ستون ها و ديوارهاي پاركينگ ساختمان اينجا كليك نماييد

مزايده فروش اقلام فولادي مازاد واقع در يارد 3 خرمشهر

جهت مشاهده آگهي مزايده فروش اقلام فولادي مازاد واقع در يارد خرمشهر 3 اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل آگهي مزايده فروش اقلام فولادي مازاد واقع در يارد خرمشهر اينجا كليك نماييد

مزايده نوبت دوم فروش ساختمان در تهران موسوم به تاجيك

جهت مشاهده آگهي مزايده نوبت دوم فروش ساختمان تاجيك اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل مزايده نوبت دوم فروش ساختمان تاجيك اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مبايعه نامه مزايده فروش ساختمان تاجيك اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات ساختمان تاجيك اينجا كليك نماييد

آگهي مناقصه خريد12737 تن سنگ آهن به شماره 927096

جهت مشاهده آگهي مناقصه خريد 12737 تن سنگ آهن به شماره 927096 اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دعوتنامه آگهي مناقصه خريد 12737 تن سنگ آهن به شماره 927096 اينجا كليك نماييد

آگهي مزايده نوبت سوم فروش شناور ابوذر 81

جهت مشاهده آگهي مزايده نوبت سوم شناور ابوذر 81 اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل مزايده نوبت سوم شناور ابوذر 81 اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده گواهينامه رده بندي بدنه شناور ابوذر 81 اينجا كليلك نماييد

جهت مشاهده گواهينامه رده بندي ماشين آلات شناور ابوذر 81 اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات فني شناور ابوذر 81 اينجا كليك نماييد