فراخوان عمومي با موضوع مطالعات مهندسي ارزش در پروژه توسعه ميدان گازي كيش

جهت مشاهده متن آگهي فراخوان عمومي با موضوع مطالعات مهندسي ارزش در پروژه توسعه ميدان گازي كيش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده شرح كارو ملاحظات مطالعات مهندسي ارزش در پروژه توسعه ميدان گازي كيش اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده پرسشنامه پيمانكاران پروژه توسعه ميدان گازي كيش اينجا كليك نماييد

آگهي تأمين شناورهاي مورد نياز پروژه هاي شركت

جهت مشاهده آگهي تأمين شناورهاي مورد نياز پروژه هاي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده مشخصات شناور هاي مورد نياز اينجا كليك نماييد

آگهي مزايده سوخت با سولفور بالا در بندر دير

جهت مشاهده متن آگهي مزايده سوخت با سولفور بالا اينجا كليك كنيد

جهت مشاهده دستورالعمل آگهي مزايده فروش سوخت با سولفور بالا اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده گزارش تست و آناليز سوخت اينجا كليك نماييد

مزايده فروش اقلام و اتصالات فولادي مازاد شركت واقع در خرمشهر

جهت مشاهده دستورالعمل مزايده فروش اقلام و اتصالات فولادي شركت واقع در خرمشهر اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده آگهي مزايده فروش اقلام و اتصالات فولادي شركت واقع در خرمشهر اينجا كليك نماييد

مزايده فروش شناور توربا

جهت مشاهده مشخصات شناور توربا اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده دستورالعمل مزايده فروش شناور توربا اينجا كليك نماييد

جهت مشاهده آگهي مزايده فروش شناور توربا كليك نماييد