آگهي مناقصه عمومي خريد يك دستگاه آب شيرين كن پروژه ي مهندسي، ساخت و نصب عرشه ميدان گازي بلال به شماره 943972

آگهي فراخوان عمومي دو مرحله اي با موضوع درخواست تامين كالاي اقلام هيدروليكي كارخانه كوتينگ به شماره 941415

آگهي فراخوان عمومي دو مرحله اي با موضوع درخواست تامين كالاي اقلام الكتريكي كارخانه كوتينگ به شماره 941420

آگهي فراخوان عمومي دو مرحله اي با موضوع خريد لوله هاي تيوب لارمربوط به پروژۀ سكوي بلال به شمارۀ درخواست 939502

آگهي فراخوان عمومي دو مرحله اي خريد 16 شاخه هوزهاي يدكي مربوط به اس پي ام پروژه جاسك به شمارة 935010